کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی گنجینه هنر و معماری - کرمانشاه


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)