کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی هنر - نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی هنر - نیمه متمرکز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - نیمه متمرکز 21823 روزانه با آزمون دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن - مرد 20
هنر - نیمه متمرکز 21824 روزانه با آزمون دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کارگردانی تلویزیون مرد 20
هنر - نیمه متمرکز 21886 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران تلویزیون و هنرهای دیجیتالی مرد 10
هنر - نیمه متمرکز 21887 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کارگردانی تلویزیون مرد 10
هنر - نیمه متمرکز 12254 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز موسیقی نظامی مرد 5