کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی هنرهای صناعی - فلز


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)