کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی هنر اسلامی - هنر و صنایع چوب


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)