کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی کاردانی آموزش هنرهای تجسمی


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)