کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی کاردانی حفاظت و مرمت بناهای تاریخی


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)