کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی کارشناسی فرش


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)