دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم سیاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13859 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13860 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 16
13861 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13862 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13863 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13864 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13865 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 40
13866 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل تهران
13867 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13868 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13869 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13870 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13871 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13872 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
13873 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
13874 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13875 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
کد ضریب 2 - روابط بین الملل و دیپلماسی تسلیحات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13904 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
13905 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 14
13906 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6
13907 روزانه دانشگاه تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
13908 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل تهران
13909 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6
13910 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 9
13911 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 14
13912 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6
13913 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 27
13914 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 11
13915 روزانه دانشگاه یزد یزد روابط بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 11
13916 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی فقط زن 6 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
13917 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی فقط مرد 14 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13918 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دیپلماسی کنترل تسلیحات آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران
کد ضریب 3 - مطالعات منطقه ای
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13936 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 25
13937 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 15
13938 روزانه دانشگاه شیراز فارس مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 16
13939 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 40
13940 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 12 موسسه آموزش عالي بيمه اكو شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل
13941 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 10
13942 روزانه دانشگاه یزد یزد مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 12
13943 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی فقط زن 9 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
13944 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی فقط مرد 21 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
کد ضریب 5 - دیپلماسی و سازمان های بین المللی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13969 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دیپلماسی و سازمان های بین المللی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13970 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران دیپلماسی و سازمان های بین المللی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
13971 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران دیپلماسی و سازمان های بین المللی آموزشی پژوهشی فقط مرد 24 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد