دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه زابل در رشته مجموعه شیمی در سال 96

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16391 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
16443 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16512 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16584 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16627 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16790 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4
16838 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4
16866 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه