دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه لرستان - خرم آباد در رشته مجموعه شیمی در سال 96

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16414 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
16473 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16537 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16633 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16710 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16814 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 8
16873 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 7 - علوم و فناوری نانو نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16969 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 8