دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در همدان در رشته مجموعه شیمی در سال 96

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16499 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 13
16574 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16777 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
16828 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 7
16901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16906 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16925 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4