دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کرمانشاه در رشته مجموعه شیمی در سال 96

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16390 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16511 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16626 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16670 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه شیمی دارویی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16688 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16750 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16789 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 10
16865 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16911 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16929 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 7 - علوم و فناوری نانو نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16962 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5