دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در گیلان در رشته مجموعه شیمی در سال 96

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16413 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
16457 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
16472 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16709 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 12
16742 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16756 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16813 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 17
16853 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 1
16872 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 17 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16920 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16937 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 1