دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پرتوپزشکی  در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17216 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 6
17217 روزانه دانشگاه شیراز فارس پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 3
17218 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 1
17219 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي
17384 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 2
17385 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17436 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17437 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه