دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در گیلان در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17040 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 20
17083 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17113 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 15
17140 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 4
17165 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17262 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7
17291 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 1
17312 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
17332 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 2
17351 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 1
17397 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17411 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه