دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در گیلان در رشته مجموعه زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی در سال 96

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17573 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 13
17586 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
17592 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17650 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 13
17671 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 1
17677 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه