دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در اردبیل در رشته مجموعه آمار در سال 96

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه آمار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17766 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 4
17799 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 4