دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه شهید بهشتی - تهران در رشته مجموعه آمار در سال 96

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه آمار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17751 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17769 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیم سنجی آموزشی پژوهشی هر دو 6
17773 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17790 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17802 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیم سنجی آموزشی پژوهشی هر دو 2
17806 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 3
17815 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17818 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیم سنجی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17820 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار اجتماعی و اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه