دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه پيام نور مركز ايلام        آمار دانشجويان شاغل به تحصيل رسمي به تفكيك رشته‏ هاي تحصيلي: ردیفگروه تحصیلیرشته تحصیلیگرایش تحصیلیمقطع تحصیلیسال تحصیلی 85-8484-83 زنمردزنمرد 1حسابداریحسابداری-کارشناسی193199158208 2مدیریتمدیریت بازرگانیبازرگانیکارشناسی152163154131 3آمارآمار-کارشناسی86608789 4شیمیشیمیکاربردیکارشناسی47373017 5تربیت بدنیتربیت بدنیدبیریکارشناسی120289123 6زیست‏ شناسیزیست‏ شناسیعمومیکارشناسی1805114540 7علوم اجتماعیعلوم اجتماعیپژوهشگریکارشناسی228155202145 8ادبیات فارسیادبیات فارسیمحضکارشناسی2257519285 9حقوقحقوق-کارشناسی2059113373 10ریاضیریاضیکاربردیکارشناسی13194135115 11کامپیوترکامپیوتر-کارشناسی881108471 12زبان انگلیسیزبان انگلیسیمترجمیکارشناسی1076111168 13جغرافیاجغرافیاشهریکارشناسی282130286163 14علوم تربیتیعلوم تربیتیبرنامه‏ ریزی آموزشیکارشناسی81152 15مهندسیمعماری-کارشناسی271-- 16مدیریتمدیریتدولتیکارشناسی2224       نشانی : ایلام- چهار راه پیام نور- دانشگاه پیام نور- ستاد استان تلفن: 32221052-084
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19068 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19071 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19073 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19074 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19075 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
23703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
23704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30