دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته علوم اقتصادی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10939 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
10940 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه دوم فقط زن
10941 روزانه دانشگاه ایلام ایلام توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
10942 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
10943 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
10944 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
10945 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
10946 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
10947 روزانه دانشگاه زنجان زنجان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
10948 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
10949 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
10950 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
10951 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
10952 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی مرد 12 نفر، نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
10953 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
10954 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
10955 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
10956 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
10957 روزانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
10958 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
10959 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10960 روزانه دانشگاه زنجان زنجان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
10961 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
10962 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
10963 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
10964 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 23 نفر، نیمه اول
10965 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی مرد 8 نفر، نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
10966 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
10967 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
10968 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
10969 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه دوم فقط زن
10970 روزانه دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
10971 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
10972 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10973 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
10974 روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
10975 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
10976 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
10977 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
10978 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
10979 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
10980 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
10981 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
10982 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
10983 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
10984 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
10985 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
10986 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
10987 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
10988 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
10989 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
10990 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
10991 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10992 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10993 روزانه دانشگاه تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
10994 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
10995 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10996 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
10997 روزانه دانشگاه قم قم بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن 12 نفر، نیمه اول فقط زن
10998 روزانه دانشگاه قم قم بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی مرد 12 نفر، نیمه اول فقط مرد
10999 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11000 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11001 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11002 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11003 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11004 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11005 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11006 روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11007 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
11008 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11009 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11010 روزانه دانشگاه قم قم اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول فقط زن
11011 روزانه دانشگاه قم قم اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی مرد 10 نفر، نیمه اول فقط مرد
11012 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
11013 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
11014 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11015 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11016 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11017 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11018 روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
11019 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
11020 روزانه دانشگاه زنجان زنجان اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11021 روزانه دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11022 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11023 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11024 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
11025 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11026 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
11027 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11028 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11029 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 23 نفر، نیمه اول
11030 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11031 روزانه دانشگاه یزد یزد اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11032 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
11033 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اقتصاد شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11034 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11035 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان اقتصاد شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11036 روزانه دانشگاه یزد یزد اقتصاد شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11037 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان افتصاد فرهنگ و هنر آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11038 روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11039 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اقتصاد محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11040 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11041 روزانه دانشگاه یزد یزد اقتصاد محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11042 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد مالی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
11043 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان اقتصاد آموزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 21 نفر، نیمه اول
11044 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11045 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه دوم فقط زن
11046 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11047 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11048 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11049 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11050 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11051 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11052 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11053 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی مرد 2 نفر، نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
11054 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11055 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11056 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11057 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11058 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11059 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11060 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11061 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 23 نفر، نیمه اول
11062 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی مرد 2 نفر، نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
11063 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11064 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11065 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه دوم فقط زن
11066 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11067 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11068 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11069 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11070 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11071 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11072 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11073 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11074 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
11075 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11076 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11077 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11078 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11079 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11080 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11081 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11082 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11083 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11084 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11085 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11086 نوبت دوم دانشگاه قم قم بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
11087 نوبت دوم دانشگاه قم قم بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
11088 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11089 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11090 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11091 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11092 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11093 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11094 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11095 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11096 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11097 نوبت دوم دانشگاه قم قم اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
11098 نوبت دوم دانشگاه قم قم اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
11099 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11100 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول فقط زن
11101 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11102 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11103 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11104 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11105 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11106 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11107 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11108 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11109 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11110 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11111 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11112 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11113 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11114 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اقتصاد شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11115 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11116 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اقتصاد شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11117 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اقتصاد محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11118 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اقتصاد محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11119 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11120 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اقتصاد محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11121 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان اقتصاد آموزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11122 مجازی دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
11123 مجازی دانشگاه شیراز فارس اقتصاد انرژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
11124 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
11125 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11126 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11127 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11128 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11129 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11130 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11131 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11132 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11133 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11134 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
11135 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار سیستان وبلوچستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11136 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11137 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11138 پردیس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11139 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11140 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
11141 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11142 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11143 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11144 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11145 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11146 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
11147 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11148 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11149 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11150 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11151 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11152 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11153 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد اقتصاد شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11196 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11197 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11198 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
11199 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11200 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11201 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
11202 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11203 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11204 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11205 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11206 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11207 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11208 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
11209 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11210 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11211 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11212 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11213 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11214 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11215 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
11216 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور