دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته تاریخ

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - تاریخ ایران باستان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11638 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11639 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11640 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11641 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11642 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11643 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11644 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11645 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11646 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11647 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11648 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11649 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11650 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
11651 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11652 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11653 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11654 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11655 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11656 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11657 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن 11 نفر، نیمه دوم فقط زن
11658 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11659 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11660 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11661 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11662 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11663 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
11664 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
11665 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11666 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11667 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11668 روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11669 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11670 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11671 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11672 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11673 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11674 روزانه دانشگاه یزد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
11675 روزانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11676 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11677 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
11678 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11679 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11680 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11681 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11682 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن 4 نفر، نیمه دوم فقط زن
11683 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11684 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11685 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11686 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
11687 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11688 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11689 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
11690 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11691 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
11692 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11693 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11694 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11695 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11696 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11697 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11698 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11699 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11700 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11701 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
11702 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11703 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11704 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11705 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
11706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد قره آغاج آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11710 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11711 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11714 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11715 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11718 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
11719 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام تاریخ ایران اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
11720 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ ایران اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
11721 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ ایران اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
11722 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تاریخ ایران اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
11723 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان تاریخ ایران اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
11724 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران تاریخ ایران اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
11725 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ ایران اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
11726 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی - شرایط در ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزههای علمیه انتهای دفترچه - فقط زن
11727 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - تارخ اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11728 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11729 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول فقط زن
11730 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11731 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11732 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11733 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11734 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11735 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11736 روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11737 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
11738 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11739 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات خلیج فارس آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11740 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مطالعات خلیج فارس آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
11741 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مطالعات خلیج فارس آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
11742 روزانه دانشگاه تهران تهران اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11743 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11744 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11745 روزانه دانشگاه ایلام ایلام تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
11746 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11747 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
11748 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11749 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11750 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11751 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مطالعات تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11752 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11753 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن 4 نفر، نیمه اول فقط زن
11754 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11755 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
11756 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11757 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
11758 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11759 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11760 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات خلیج فارس آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11761 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مطالعات خلیج فارس آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11762 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11763 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11764 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11765 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11766 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11767 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11768 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11769 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11770 مجازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم قم تاریخ اسلام آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
11771 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11772 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11773 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11775 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11784 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ تشیع آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
11785 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
11786 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان تاریخ تشیع آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
11787 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ تشیع آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
11788 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی - شرایط در ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزههای علمیه انتهای دفترچه
11789 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11790 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم مطالعات تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11791 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم مطالعات تاریخ تشیع آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور- توضیحات در انتهای دفترچه
کد ضریب 4 - تاریخ عمومی جهان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11792 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11793 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11794 روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11795 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11796 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
11797 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11798 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه