دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مجموعه علوم اجتماعی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مردم شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11799 روزانه دانشگاه تهران تهران مردم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11800 روزانه دانشگاه یزد یزد مردم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11801 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مردم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11802 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مردم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - جمعیت شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11803 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11804 روزانه دانشگاه تهران تهران جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11805 روزانه دانشگاه شیراز فارس جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11806 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11807 روزانه دانشگاه یزد یزد جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11808 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11809 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11810 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11811 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11812 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - جامعه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11814 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 21 نفر، نیمه اول
11815 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11816 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن 12 نفر، نیمه دوم فقط زن
11817 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11818 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11819 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11820 روزانه دانشگاه تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11821 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11822 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
11823 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11824 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
11825 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11826 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
11827 روزانه دانشگاه شیراز فارس جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11828 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11829 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
11830 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11831 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11832 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11833 روزانه دانشگاه یزد یزد جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11834 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جامعه شناسی انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11835 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
11836 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11837 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11838 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11839 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11840 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
11841 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11842 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11843 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
11844 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11845 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11846 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11847 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه دوم
11848 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11849 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11850 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11851 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
11852 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11853 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11854 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11855 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11856 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11864 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم جامعه شناسی آموزشی پژوهشی مرد 7 نفر، نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزههای شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
11865 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11866 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - پژوهش علوم اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11867 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن 18 نفر، نیمه اول فقط زن
11868 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11869 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11870 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11871 روزانه دانشگاه تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11872 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11873 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11874 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11875 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11876 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
11877 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11878 روزانه دانشگاه یزد یزد پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
11879 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن 4 نفر، نیمه اول فقط زن
11880 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11881 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11882 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11883 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11884 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11885 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11886 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11887 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11888 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
11889 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11890 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11891 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11892 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11893 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11894 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11895 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - برنامه ریزی رفاه اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11896 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11897 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11898 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11899 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 6 - مطالعات فرهنگی و گرایشهای هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11901 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
11902 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11903 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11904 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
11905 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
11906 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت راهبردی فرهنگ آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11907 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11908 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11909 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی زن 4 نفر، نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
11910 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11911 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت راهبردی فرهنگ آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11912 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
11913 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11914 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11915 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول با همکاری دانشگاه تربیت مدرس
11916 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
11917 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم مدیریت راهبردی فرهنگ آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزههای علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی - شرایط در انتهای دفترچه
کد ضریب 7 - مطالعات جوانان و اوقات فراغت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11918 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات جوانان آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11919 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات جوانان آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11920 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مطالعات جوانان آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11921 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات جوانان آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11922 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات جوانان آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11923 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مطالعات جوانان آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11924 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مطالعات اوقات فراغت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 8 - برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11925 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی توسعه منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11926 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی توسعه منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11927 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه محلی گرایش شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11928 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه محلی گرایش روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11929 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی توسعه منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11930 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه محلی گرایش شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11931 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه محلی گرایش روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11932 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران گردشگری مذهبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11933 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان گردشگری مذهبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11934 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی گردشگری مذهبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 9 - برنامه ریزی گردشگری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11935 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11936 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11937 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 10 - دانش اجتماعی مسلمین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11938 روزانه دانشگاه تهران تهران دانش اجتماعی مسلمین آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11939 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران دانش اجتماعی مسلمین آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11940 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم دانش اجتماعی مسلمین آموزشی پژوهشی مرد 7 نفر، نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزههای شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
کد ضریب 11 - فلسفه علوم اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11941 روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11942 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فلسفه علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11943 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم فلسفه علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزههای علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی - شرایط در انتهای دفترچه