دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مجموعه علوم تربیتی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - برنامه ریزی درسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12717 روزانه دانشگاه اراک مرکزی برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
12718 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12719 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن 14 نفر، نیمه اول فقط زن
12720 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
12721 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
12722 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
12723 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12724 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
12725 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12726 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12727 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12728 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
12729 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12730 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
12731 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
12732 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12733 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
12734 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
12735 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
12736 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
12737 روزانه دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
12738 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر شیراز فارس برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12739 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن 12 نفر، نیمه اول وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در
12740 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
12741 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
12742 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن 3 نفر، نیمه اول فقط زن
12743 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12744 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
12745 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12746 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12747 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
12748 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12749 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12750 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
12751 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
12752 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
12753 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
12754 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
12755 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
12756 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
12757 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
12758 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
12759 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12760 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12761 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12775 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان برنامه ریزی درسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12776 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
12777 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن 11 نفر، نیمه اول فقط زن
12778 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
12779 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
12780 روزانه دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
12781 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
12782 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه دوم
12783 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12784 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12785 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12786 روزانه دانشگاه شیراز فارس تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
12787 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12788 روزانه دانشگاه قم قم تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن 12 نفر، نیمه اول فقط زن
12789 روزانه دانشگاه قم قم تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی مرد 10 نفر، نیمه اول فقط مرد
12790 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
12791 روزانه دانشگاه ملایر همدان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12792 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
12793 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن 3 نفر، نیمه اول فقط زن
12794 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
12795 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
12796 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
12797 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه دوم
12798 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
12799 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12800 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
12801 نوبت دوم دانشگاه قم قم تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن 6 نفر، نیمه اول فقط زن
12802 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12803 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
12804 مجازی دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور زن و مرد 30 نفر، نیمه اول آموزش محور
12805 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه دوم محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد پیر بکران اصفهان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12813 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12814 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12815 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12816 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12817 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12818 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 3 - مدیریت آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12819 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12820 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
12821 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن 9 نفر، نیمه اول فقط زن
12822 روزانه دانشگاه امام صادق (ع) تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن 14 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12823 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
12824 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
12825 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12826 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
12827 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
12828 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
12829 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12830 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12831 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12832 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12833 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
12834 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
12835 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
12836 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12837 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
12838 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
12839 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
12840 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
12841 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12842 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی مرد 12 نفر، نیمه اول وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در
12843 روزانه دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی مرد 30 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12844 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
12845 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
12846 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن 3 نفر، نیمه اول فقط زن
12847 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
12848 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
12849 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
12850 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
12851 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
12852 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12853 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12854 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
12855 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
12856 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12857 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
12858 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
12859 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
12860 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
12861 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
12862 مجازی دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی آموزش محور زن و مرد 30 نفر، نیمه اول آموزش محور
12863 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12864 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
12865 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
12866 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12867 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12868 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12873 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12874 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12875 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12876 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12877 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12878 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میعاد - مهاباد آذربایجان غربی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - آموزش و بهسازی منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12879 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12880 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
12881 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
12882 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12883 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
12884 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12885 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
12886 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
12887 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
12888 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
12889 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
12890 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
12891 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
12892 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
12893 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12900 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12901 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12902 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12903 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12904 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12905 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12906 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - آموزش بزرگسالان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12907 روزانه دانشگاه تهران تهران اموزش بزرگسالان آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
12908 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اموزش بزرگسالان آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
کد ضریب 6 - تحقیقات آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12909 روزانه دانشگاه تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
12910 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه دوم
12911 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12912 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12913 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
12914 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12915 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
12916 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12917 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
12918 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12919 روزانه دانشگاه یزد یزد تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12920 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
12921 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
12922 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
12923 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
12924 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
12925 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
12926 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
12927 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
12928 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
12929 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
12930 مجازی دانشگاه تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزش محور زن و مرد 30 نفر، نیمه اول آموزش محور
12931 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
12932 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12933 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12934 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12935 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12936 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 7 - تکنولوژی آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12937 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12938 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
12939 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
12940 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12941 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12942 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12943 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
12944 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
12945 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12946 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
12947 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12948 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12949 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 8 - مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12950 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
12951 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
12952 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
12953 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
12954 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12955 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
12956 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 9 - آموزش و پرورش تطبیقی، ابتدایی، پیش دبستانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12957 روزانه دانشگاه شیراز فارس آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
12958 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12959 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی زن 8 نفر، نیمه اول وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در
12960 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی مرد 10 نفر، نیمه اول وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در
12961 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی مرد 8 نفر، نیمه اول وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در
12962 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12963 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در
12964 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش پیش دبستانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
12965 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
12966 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش پیش دبستانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
12967 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن