دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13357 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 21 نفر، نیمه اول
13358 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13359 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
13360 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13361 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
13362 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13363 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13364 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13365 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13366 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
13367 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
13368 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13369 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13370 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13371 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13372 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13373 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13374 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13375 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13376 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13377 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن 14 نفر، نیمه اول فقط زن
13378 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی مرد 14 نفر، نیمه اول فقط مرد
13379 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13380 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13381 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13382 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13383 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13384 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13385 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13386 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13387 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
13388 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13389 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13390 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13391 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13392 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13393 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13394 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13395 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13396 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13397 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13398 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13399 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13400 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13401 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13402 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13403 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
13404 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
13405 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13406 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13407 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13408 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13409 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13410 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13411 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13412 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
13413 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13414 مجازی دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور زن 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط زن
13415 مجازی دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13416 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13417 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13418 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13419 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13420 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
13421 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13422 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13423 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13424 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13425 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13426 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13427 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13430 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13431 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13432 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13433 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13434 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13435 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13436 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13437 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13438 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13439 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13440 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13441 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
13442 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
13443 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13444 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13445 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13446 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13447 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13448 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13449 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13450 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13451 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
13452 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13453 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13454 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13455 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
13456 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13457 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
13458 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
13459 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق مالی - اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13460 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس حقوق مالی - اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13461 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران حقوق خصوصی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13462 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران حقوق خصوصی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13463 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13464 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13465 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
13466 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13467 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13468 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
13469 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13470 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13471 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13472 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن 13 نفر، نیمه اول فقط زن
13473 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی مرد 13 نفر، نیمه اول فقط مرد
13474 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13475 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13476 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13477 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13478 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13479 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13480 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13481 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
13482 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
13483 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13484 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13485 مجازی دانشگاه شیراز فارس حقوق بین الملل آموزش محور زن و مرد 15 نفر، نیمه اول آموزش محور
13486 مجازی دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور زن 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط زن
13487 مجازی دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13488 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13489 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محلتحصیلپردیسخودگردانواقعدرتهران
13490 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13491 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13492 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13493 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13494 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13495 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13496 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13497 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13498 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13499 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13500 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13502 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13503 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13504 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13505 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13506 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13507 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 21 نفر، نیمه اول
13508 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13509 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13510 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13511 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
13512 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13513 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13514 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13515 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13516 روزانه دانشگاه دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13517 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13518 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13519 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13520 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
13521 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13522 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13523 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول فقط زن
13524 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی مرد 10 نفر، نیمه اول فقط مرد
13525 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13526 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13527 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13528 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13529 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13530 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13531 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13532 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13533 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13534 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13535 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13536 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13537 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13538 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13539 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13540 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13541 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13542 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13543 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13544 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13545 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
13546 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
13547 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13548 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13549 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13550 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13551 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13552 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13553 مجازی دانشگاه شیراز فارس حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن و مرد 30 نفر، نیمه اول آموزش محور
13554 مجازی دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط زن
13555 مجازی دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13556 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13557 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13558 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13559 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13560 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13561 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13563 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13564 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13566 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13567 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13568 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13569 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13570 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13571 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
13572 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13573 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
13574 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13575 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13576 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13577 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13578 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
13579 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13580 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13581 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13582 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13583 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13584 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13585 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13586 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13587 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی مرد 13 نفر، نیمه اول فقط مرد
13588 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن 13 نفر، نیمه اول فقط زن
13589 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13590 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق دادرسی اداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13591 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13592 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13593 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13594 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13595 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13596 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13597 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13598 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
13599 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
13600 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13601 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق دادرسی اداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13602 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13603 مجازی دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور زن 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط زن
13604 مجازی دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13605 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13606 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13607 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13608 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13609 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13610 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حقوق دادرسی اداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13612 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13613 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13614 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13615 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13616 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
کد ضریب 5 - حقوق بشر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13617 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13618 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13619 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13620 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13621 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13622 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13623 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13624 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق بشر آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13625 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13626 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13627 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13628 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13629 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13630 روزانه دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی مرد 13 نفر، نیمه اول فقط مرد
13631 روزانه دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن 13 نفر، نیمه اول فقط زن
13632 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13633 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13634 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13635 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13636 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13637 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
13638 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
13639 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13640 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13641 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13642 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 7 - حقوق محیط زیست
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13643 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13644 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13645 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13646 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13647 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13648 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13649 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13650 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13651 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13652 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13653 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول پذیرفته شدگان این رشته ملزم به ارائه مدرک زبان معتبر میباشند
13654 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13655 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13656 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13657 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13658 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13659 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13660 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13661 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13662 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13663 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13664 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13665 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13666 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 9 - حقوق خانواده
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13667 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13668 روزانه دانشگاه امام صادق (ع) تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن 14 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13669 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13670 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13671 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13672 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13673 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
کد ضریب 10 - حقوق ارتباطات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13674 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق ارتباطات آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13675 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق ارتباطات آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
کد ضریب 11 - حقوق تجاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13676 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13677 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق شرکتهای تجاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13678 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13679 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13680 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول