دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در استان تهران و در رشته مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13363 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13364 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13367 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
13370 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13372 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13375 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13383 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13384 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13385 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13387 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
13394 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13395 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13399 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13400 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13401 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13409 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13410 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13412 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
13420 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
13421 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13423 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13426 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13427 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13430 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13431 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13432 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13435 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13439 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13442 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
13459 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق مالی - اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13461 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران حقوق خصوصی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13462 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران حقوق خصوصی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13463 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13465 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
13466 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13468 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
13469 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13471 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13476 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13477 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13479 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13480 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13489 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محلتحصیلپردیسخودگردانواقعدرتهران
13490 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13492 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13496 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13497 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13498 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13513 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13514 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13518 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13521 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13530 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13538 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13540 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13542 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13543 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13551 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13558 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13563 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13569 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13571 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
13573 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
13574 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13581 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13583 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13586 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13594 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13596 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13597 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13608 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حقوق دادرسی اداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13612 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - حقوق بشر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13617 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13618 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13619 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13620 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13621 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13622 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13623 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13625 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13626 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13628 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13629 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13632 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13634 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13635 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13636 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13640 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13641 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13642 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 7 - حقوق محیط زیست
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13643 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13645 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13647 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13649 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13650 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13652 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13653 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول پذیرفته شدگان این رشته ملزم به ارائه مدرک زبان معتبر میباشند
13655 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13656 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13658 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13659 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13663 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13666 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 9 - حقوق خانواده
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13668 روزانه دانشگاه امام صادق (ع) تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن 14 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13669 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13671 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13672 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13673 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
کد ضریب 10 - حقوق ارتباطات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13674 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق ارتباطات آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13675 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق ارتباطات آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
کد ضریب 11 - حقوق تجاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13676 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13678 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول