دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در استان سمنان و در رشته مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13369 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13398 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13500 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13516 روزانه دانشگاه دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13541 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13582 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13595 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13607 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه