دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در استان قم و در رشته مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13365 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13377 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن 14 نفر، نیمه اول فقط زن
13378 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی مرد 14 نفر، نیمه اول فقط مرد
13386 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13396 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13403 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
13404 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
13411 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13413 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13414 مجازی دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور زن 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط زن
13415 مجازی دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13440 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13441 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
13451 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
13452 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13456 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13457 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13467 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13472 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن 13 نفر، نیمه اول فقط زن
13473 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی مرد 13 نفر، نیمه اول فقط مرد
13478 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13481 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
13482 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
13484 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13486 مجازی دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور زن 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط زن
13487 مجازی دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13504 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13515 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13523 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول فقط زن
13524 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی مرد 10 نفر، نیمه اول فقط مرد
13539 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13545 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
13546 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
13552 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13554 مجازی دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط زن
13555 مجازی دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13570 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13580 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13587 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی مرد 13 نفر، نیمه اول فقط مرد
13588 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن 13 نفر، نیمه اول فقط زن
13593 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13598 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
13599 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
13602 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13603 مجازی دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور زن 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط زن
13604 مجازی دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13613 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13615 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13616 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
کد ضریب 5 - حقوق بشر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13624 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق بشر آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13627 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13630 روزانه دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی مرد 13 نفر، نیمه اول فقط مرد
13631 روزانه دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن 13 نفر، نیمه اول فقط زن
13633 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13637 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
13638 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13648 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13651 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13654 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13657 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول