دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در استان اصفهان و در رشته مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13359 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
13379 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13390 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13405 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13437 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13453 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13454 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13503 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13509 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13525 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13534 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13547 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13567 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول