دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در استان مازندران و در رشته مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13381 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13407 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13425 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13436 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13438 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13443 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13447 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13449 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13450 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13474 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13483 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13493 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13506 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13528 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13549 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13561 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13566 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13568 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13572 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13577 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13589 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13600 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13610 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 7 - حقوق محیط زیست
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13644 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13646 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13664 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13665 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول