دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در استان آذربایجان غربی و در رشته مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13358 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13389 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13508 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13533 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13614 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 9 - حقوق خانواده
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13667 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13670 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول