دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در استان البرز و در رشته مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13418 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13488 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13494 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13557 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13606 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13639 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13660 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
کد ضریب 11 - حقوق تجاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13679 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول