دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13388 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13389 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13390 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13391 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13392 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13393 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13394 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13395 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13396 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13397 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13398 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13399 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13400 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13401 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13402 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13403 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
13404 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
13405 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13406 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13407 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13408 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13409 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13410 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13411 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13412 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13475 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13476 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13477 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13478 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13479 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13480 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13481 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
13482 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
13483 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13532 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13533 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13534 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13535 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13536 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13537 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13538 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13539 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13540 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13541 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13542 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13543 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13544 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13545 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
13546 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
13547 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13548 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13549 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13550 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13551 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13591 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13592 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13593 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13594 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13595 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13596 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13597 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13598 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
13599 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
13600 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13601 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق دادرسی اداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - حقوق بشر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13620 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13621 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13622 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13632 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13633 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13634 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13635 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13636 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13637 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
13638 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
کد ضریب 7 - حقوق محیط زیست
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13645 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13646 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13654 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13655 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13656 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13657 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13658 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
کد ضریب 9 - حقوق خانواده
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13670 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13671 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
کد ضریب 10 - حقوق ارتباطات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13675 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق ارتباطات آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
کد ضریب 11 - حقوق تجاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13678 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول