دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه تهران پردیس فارابی قم و در رشته مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13365 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13386 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13396 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13411 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13413 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13467 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13478 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13484 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13515 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13539 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13552 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13580 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13593 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13602 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13627 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13633 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13648 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13651 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13654 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13657 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول