دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در کد ضریب 1 - حقوق خصوصی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13357 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 21 نفر، نیمه اول
13358 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13359 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
13360 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13361 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
13362 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13363 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13364 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13365 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13366 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
13367 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
13368 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13369 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13370 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13371 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13372 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13373 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13374 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13375 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13376 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13377 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن 14 نفر، نیمه اول فقط زن
13378 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی مرد 14 نفر، نیمه اول فقط مرد
13379 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13380 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13381 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13382 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13383 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13384 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13385 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13386 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13387 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
13388 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13389 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13390 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13391 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13392 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13393 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13394 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13395 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13396 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13397 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13398 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13399 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13400 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13401 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13402 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13403 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
13404 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
13405 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13406 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13407 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13408 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13409 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13410 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13411 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13412 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
13413 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13414 مجازی دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور زن 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط زن
13415 مجازی دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13416 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13417 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13418 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13419 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13420 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
13421 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13422 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13423 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13424 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13425 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13426 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13427 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13430 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13431 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13432 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13433 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13434 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13435 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13436 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13437 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13438 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13439 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13440 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13441 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
13442 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
13443 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13444 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13445 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13446 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13447 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13448 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13449 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13450 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13451 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
13452 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13453 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13454 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13455 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
13456 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13457 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
13458 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
13459 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق مالی - اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13460 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس حقوق مالی - اقتصادی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13461 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران حقوق خصوصی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13462 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران حقوق خصوصی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13463 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور