دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در کد ضریب 3 - حقوق جزا

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13507 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 21 نفر، نیمه اول
13508 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13509 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13510 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13511 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
13512 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13513 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13514 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13515 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13516 روزانه دانشگاه دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13517 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13518 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13519 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13520 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
13521 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13522 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13523 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول فقط زن
13524 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی مرد 10 نفر، نیمه اول فقط مرد
13525 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13526 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13527 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13528 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13529 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13530 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13531 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13532 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13533 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13534 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13535 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13536 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13537 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13538 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13539 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13540 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13541 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13542 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13543 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13544 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13545 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
13546 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
13547 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13548 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13549 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13550 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13551 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13552 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13553 مجازی دانشگاه شیراز فارس حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن و مرد 30 نفر، نیمه اول آموزش محور
13554 مجازی دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط زن
13555 مجازی دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13556 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13557 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13558 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13559 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13560 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13561 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13563 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13564 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13566 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13567 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13568 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13569 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13570 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13571 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
13572 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13573 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
13574 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
13575 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13576 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13577 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول