دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم سیاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13716 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 21 نفر، نیمه اول
13717 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
13718 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
13719 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
13720 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13721 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13722 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13723 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
13724 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
13725 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13726 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13727 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13728 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
13729 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13730 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13731 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13732 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13733 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13734 روزانه مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم تربیت مربی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی مرد 30 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13735 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13736 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13737 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13738 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13739 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13740 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13741 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
13742 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13743 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13744 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13745 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13746 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13747 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13748 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
13749 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13750 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13751 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
13752 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13753 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13754 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13755 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13756 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13757 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13758 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13761 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم علوم سیاسی آموزشی پژوهشی مرد 7 نفر، نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزههای شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
13762 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13763 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان علوم سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - روابط بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13764 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13765 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
13766 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13767 روزانه دانشگاه تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13768 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
13769 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13770 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13771 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13772 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13773 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13774 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
13775 روزانه دانشگاه یزد یزد روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
13776 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دیپلماسی کنترل تسلیحات آموزشی پژوهشی مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد - محل تحصیل تهران
13777 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13778 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13779 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13780 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13781 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13782 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13783 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13784 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13785 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13786 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13787 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دیپلماسی کنترل تسلیحات آموزشی پژوهشی مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد - محل تحصیل تهران
13788 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13789 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
13790 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13791 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13792 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13793 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم روابط بین الملل آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - مطالعات منطقه ای
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13794 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 25 نفر، نیمه اول
13795 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13796 روزانه دانشگاه شیراز فارس مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
13797 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 30 نفر، نیمه اول
13798 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران (موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول موسسه آموزش عالی بیمه اکو شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل
13799 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13800 روزانه دانشگاه یزد یزد مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
13801 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13802 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13803 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 30 نفر، نیمه اول
13804 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران (موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول موسسه آموزش عالی بیمه اکو شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل
13805 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13806 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13807 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13808 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13809 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 30 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13810 مشترک دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو (ULSM) - شرایط در انتهای دفترچه - محل مشترک با دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو
13811 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم مطالعات منطقه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - اندیشه سیاسی در اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13812 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
13813 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13814 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13815 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13816 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13817 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13818 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13819 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13820 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13821 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13822 مجازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم قم اندیشه سیاسی در اسلام آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
13823 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13824 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی مرد 7 نفر، نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزههای شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
13825 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اندیشه سیاسی در اسلام آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - دیپلماسی و سازمان های بین المللی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13826 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دیپلماسی و سازمان های بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13827 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دیپلماسی و سازمان های بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول