دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مجموعه حسابداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14195 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14196 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
14197 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن 13 نفر، نیمه اول فقط زن
14198 روزانه دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشی پژوهشی زن 12 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14199 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14200 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
14201 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
14202 روزانه دانشگاه تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14203 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14204 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
14205 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
14206 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14207 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14208 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
14209 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
14210 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
14211 روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
14212 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14213 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
14214 روزانه دانشگاه قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی زن 12 نفر، نیمه اول فقط زن
14215 روزانه دانشگاه قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی مرد 12 نفر، نیمه اول فقط مرد
14216 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
14217 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14218 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
14219 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
14220 روزانه دانشگاه یزد یزد حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
14221 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری بخش عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14222 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14223 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14224 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن 13 نفر، نیمه اول فقط زن
14225 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشی پژوهشی زن 6 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14226 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14227 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14228 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14229 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14230 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14231 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14232 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14233 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14234 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
14235 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14236 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14237 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14238 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14239 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14240 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14241 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری بخش عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14242 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حسابداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
14243 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
14244 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14245 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14246 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14247 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
14248 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14249 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14250 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14251 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14252 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14253 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14254 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14255 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14256 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14258 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14259 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14260 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14261 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14264 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر حسابداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
14265 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
14266 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
14267 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حسابداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
14268 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
14269 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
14270 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14271 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14272 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14273 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14274 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14275 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14276 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14277 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14278 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14279 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14280 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14281 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14282 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14283 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14284 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14285 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14286 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14287 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
14288 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران حسابداری آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
14289 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14290 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
14291 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14292 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14293 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14294 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14295 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14296 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14297 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14298 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14299 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14300 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14301 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14302 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14303 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14304 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14305 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14306 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14307 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14308 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14309 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14310 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14311 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14312 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14313 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14314 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14315 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14316 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14317 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14318 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14319 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14320 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14321 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14322 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14323 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14324 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14325 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14326 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14327 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14328 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14329 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14330 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14331 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14332 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14333 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14334 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه کرمانشاه حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14335 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14336 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14337 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
14338 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
14339 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14340 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14341 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14342 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14343 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14344 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14345 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14346 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14347 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14348 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14349 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمانشاه حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14350 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14351 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14352 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14353 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14354 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
14355 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14356 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کبیر غرب- کرمانشاه کرمانشاه حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14357 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14358 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14359 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14360 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14361 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ماد - سنندج کردستان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14362 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14363 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14364 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14365 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهد علم پویای کاشان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14366 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14367 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14368 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14369 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14370 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14371 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال وبختیاری حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14372 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14373 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14374 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14375 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14376 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14377 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران حسابداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14378 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول فقط زن
14379 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
14380 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
14381 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14382 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14383 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
14384 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14385 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14386 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14387 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14389 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
14390 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
14391 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14392 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14393 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14394 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز آذربایجان شرقی حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14395 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14396 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14397 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14398 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14399 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14400 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14401 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14402 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14403 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14404 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14405 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14406 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14407 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14408 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14409 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14410 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14411 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
14412 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14413 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - حسابداری مدیریت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14414 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14415 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
14416 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14417 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14418 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14419 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
14420 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14421 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14422 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14423 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14424 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14425 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14426 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14427 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14428 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14429 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14430 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14431 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14432 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14433 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14434 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس تبریزی - خوی آذربایجان غربی حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14435 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14436 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول