دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مشاوره

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مشاوره
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15496 روزانه دانشگاه اردکان یزد مشاوره مدرسه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15497 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
15498 روزانه دانشگاه تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15499 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره مدرسه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15500 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15501 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مشاوره مدرسه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15502 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15503 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره مدرسه آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15504 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره مدرسه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15505 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره شغلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15506 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مشاوره شغلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15507 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره شغلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15508 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره شغلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15509 روزانه دانشگاه اردکان یزد مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15510 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15511 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول فقط زن
15512 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
15513 روزانه دانشگاه تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15514 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15515 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15516 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15517 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15518 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15519 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15520 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15521 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
15522 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
15523 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15524 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15525 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره توانبخشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15526 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره توانبخشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15527 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاوره مدرسه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15528 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15529 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
15530 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15531 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره مدرسه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15532 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره مدرسه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15533 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره شغلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15534 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره شغلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15535 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15536 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
15537 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن 2 نفر، نیمه اول فقط زن
15538 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15539 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
15540 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15541 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15542 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15543 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15544 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15545 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15546 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره توانبخشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
15547 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره توانبخشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15548 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مشاوره مدرسه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15549 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره مدرسه آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15550 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره مدرسه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15551 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره شغلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15552 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15553 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15554 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15555 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15556 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان شماره دو بندرعباس
15557 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره توانبخشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15558 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مشاوره مدرسه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15559 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مشاوره مدرسه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15560 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مشاوره مدرسه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15561 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مشاوره شغلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مشاوره شغلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15563 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مشاوره شغلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15564 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مشاوره توانبخشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مشاوره توانبخشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15570 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مشاوره توانبخشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15571 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15572 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
15573 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15574 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
15575 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15576 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15577 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان مشاوره خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول