دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15610 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15611 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15612 روزانه دانشگاه تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15613 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15614 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
15615 روزانه دانشگاه سمنان سمنان استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
15616 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15617 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15618 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه دوم
15619 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
15620 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15621 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی مرد 8 نفر، نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15622 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15623 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
15624 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15625 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15626 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15627 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15628 روزانه دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15629 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
15630 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
15631 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15632 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
15633 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
15634 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15635 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15636 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی مرد 8 نفر، نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15637 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15638 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15639 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه دوم فقط زن
15640 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15641 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
15642 روزانه دانشگاه سمنان سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15643 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
15644 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه دوم
15645 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
15646 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15647 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15648 روزانه دانشگاه یزد یزد رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15649 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15650 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
15651 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15652 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15653 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15654 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15655 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
15656 روزانه دانشگاه سمنان سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15657 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
15658 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15659 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
15660 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15661 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15662 روزانه دانشگاه یزد یزد عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15663 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
15664 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15665 روزانه دانشگاه تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15666 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15667 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
15668 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
15669 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15670 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15671 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
15672 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
15673 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
15674 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
15675 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15676 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه دوم
15677 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15678 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15679 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15680 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15681 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15682 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15683 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15684 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15685 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15686 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15687 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
15688 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
15689 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15690 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی مرد 2 نفر، نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15691 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15692 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15693 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
15694 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
15695 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15696 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15697 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15698 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15699 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15700 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15701 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15702 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15703 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15704 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15705 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن 6 نفر، نیمه دوم فقط زن
15706 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15707 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15708 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
15709 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
15710 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15711 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15712 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15713 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15714 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15715 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15716 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15717 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15718 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
15719 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
15720 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15721 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15722 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15723 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15724 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15725 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15726 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15727 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15728 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15729 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15730 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15731 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15732 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15733 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
15734 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
15735 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
15736 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم استراتژی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15737 مجازی دانشگاه تهران تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15738 مجازی دانشگاه خوارزمی تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 14 نفر، نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل تهران
15739 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15740 مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 25 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - آموزش محور - محل تحصیل تهران
15741 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15742 مجازی دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15743 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15744 مجازی دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 14 نفر، نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل تهران
15745 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15746 مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 25 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - آموزش محور - محل تحصیل تهران
15747 مجازی دانشگاه خوارزمی تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 14 نفر، نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل تهران
15748 مجازی دانشگاه اصفهان اصفهان عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15749 مجازی دانشگاه اصفهان اصفهان مالی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15750 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
15751 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
15752 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15753 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15754 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15755 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15756 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
15757 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15758 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
15759 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15760 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15761 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15762 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
15763 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15764 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
15765 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15766 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
15767 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15768 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
15769 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
15770 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15771 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15772 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
15773 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15774 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15775 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15827 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15872 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15873 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15874 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15875 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15876 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران استراتژی آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15877 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15878 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی استراتژی آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15879 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15880 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15881 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15882 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15883 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15884 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15885 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15886 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بازاریابی آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15887 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15888 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15889 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15890 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15891 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15892 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15893 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15894 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15895 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15896 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15897 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15898 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15899 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15900 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15901 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15902 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15903 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15904 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15905 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15906 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15907 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15908 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15909 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15910 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15911 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان عملیات و زنجیره تامین آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15912 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15913 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15914 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15915 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فناوری آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15916 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15917 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی فناوری آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15918 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15919 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15920 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مالی آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15921 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15922 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15923 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مالی آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15924 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15925 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مالی آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15926 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15927 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران انرژی آموزش محور زن و مرد 8 نفر، نیمه اول آموزش محور
15928 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15929 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15930 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15931 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران استراتژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15932 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15933 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
15934 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15935 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15936 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15937 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مالی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
15938 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مالی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
15939 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15940 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15941 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15942 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15943 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15944 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج البرز استراتژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15945 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران استراتژی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15946 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15947 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15948 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15949 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
15950 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مالی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 2 - مدیریت امور شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15951 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
15952 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15953 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
15954 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15955 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
15956 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15957 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15958 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15959 مجازی دانشگاه تهران تهران مدیریت امور شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
15960 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت امور شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15961 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت امور شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول