دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16967 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 24 نفر، نیمه اول
16968 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 33 نفر، نیمه اول
16969 روزانه دانشگاه اراک مرکزی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
16970 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
16971 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول فقط زن
16972 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16973 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16974 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
16975 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
16976 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
16977 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16978 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
16979 روزانه دانشگاه تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
16980 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
16981 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
16982 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16983 روزانه دانشگاه دامغان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
16984 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16985 روزانه دانشگاه زنجان زنجان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
16986 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
16987 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
16988 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
16989 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16990 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
16991 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
16992 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
16993 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16994 روزانه دانشگاه شیراز فارس حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
16995 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
16996 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16997 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
16998 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
16999 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17000 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
17001 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17002 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17003 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17004 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17005 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17006 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17007 روزانه دانشگاه قم قم حالت جامد آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
17008 روزانه دانشگاه قم قم حالت جامد آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
17009 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17010 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
17011 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج (دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه بیجار) کردستان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17012 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17013 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17014 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17015 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17016 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17017 روزانه دانشگاه ملایر همدان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17018 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17019 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17020 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17021 روزانه دانشگاه یزد یزد حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
17022 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج البرز حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17023 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17024 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17025 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17026 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17027 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17028 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17029 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
17030 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17031 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17032 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17033 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17034 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17035 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17036 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17037 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17038 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17039 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17040 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17041 روزانه دانشگاه یزد یزد فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
17042 روزانه دانشگاه اراک مرکزی هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17043 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17044 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17045 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17046 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17047 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17048 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17049 روزانه دانشگاه تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17050 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
17051 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17052 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17053 روزانه دانشگاه دامغان سمنان هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17054 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17055 روزانه دانشگاه زنجان زنجان هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17056 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17057 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17058 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
17059 روزانه دانشگاه شیراز فارس هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17060 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17061 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17062 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 23 نفر، نیمه اول
17063 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17064 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
17065 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17066 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
17067 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17068 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17069 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17070 روزانه دانشگاه یزد یزد هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
17071 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
17072 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن 3 نفر، نیمه اول فقط زن
17073 روزانه دانشگاه ایلام ایلام ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
17074 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17075 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17076 روزانه دانشگاه تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17077 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
17078 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17079 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17080 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17081 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17082 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17083 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17084 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17085 روزانه دانشگاه شیراز فارس ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17086 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
17087 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17088 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17089 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
17090 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17091 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17092 روزانه دانشگاه قم قم ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی مرد 12 نفر، نیمه اول فقط مرد
17093 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17094 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
17095 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17096 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17097 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17098 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17099 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17100 روزانه دانشگاه یزد یزد ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17101 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17102 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17103 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17104 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17105 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17106 روزانه دانشگاه دامغان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17107 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17108 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17109 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17110 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17111 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17112 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17113 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17114 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17115 روزانه دانشگاه قم قم فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن 12 نفر، نیمه اول فقط زن
17116 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17117 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17118 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17119 روزانه مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک - مراغه آذربایجان شرقی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17120 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیک آماری و سامانه های پیچیده آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
17121 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک آماری و سامانه های پیچیده آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17122 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
17123 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
17124 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17125 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17126 روزانه دانشگاه تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17127 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17128 روزانه دانشگاه دامغان سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17129 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17130 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17131 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17132 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
17133 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17134 روزانه دانشگاه شیراز فارس ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17135 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17136 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17137 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17138 روزانه مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک - مراغه آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17139 روزانه دانشگاه اراک مرکزی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17140 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17141 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17142 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17143 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17144 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17145 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17146 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17147 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17148 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17149 روزانه دانشگاه تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17150 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
17151 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17152 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17153 روزانه دانشگاه زنجان زنجان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
17154 روزانه دانشگاه سمنان سمنان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17155 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17156 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17157 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17158 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17159 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17160 روزانه دانشگاه شیراز فارس اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17161 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17162 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17163 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17164 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17165 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17166 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17167 روزانه دانشگاه قم قم اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول فقط زن
17168 روزانه دانشگاه قم قم اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی مرد 10 نفر، نیمه اول فقط مرد
17169 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17170 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17171 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17172 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17173 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17174 روزانه دانشگاه یزد یزد اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
17175 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17176 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17177 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17178 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17179 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17180 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای گداخت هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17181 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17182 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17183 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17184 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17185 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17186 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17187 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17188 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17189 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17190 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فیزیک بهداشت آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17191 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17192 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان فناوری پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17193 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فناوری پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17194 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فناوری پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17195 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فناوری پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17196 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17197 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17198 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17199 روزانه دانشگاه اراک مرکزی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17200 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17201 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
17202 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17203 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17204 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17205 روزانه دانشگاه دامغان سمنان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17206 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17207 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17208 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17209 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 21 نفر، نیمه اول
17210 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17211 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17212 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17213 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17214 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17215 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17216 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17217 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک آموزشی پژوهشی مرد 8 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد
17218 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان دکترای پیوسته فیزیک ماده چگال آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17219 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان دکترای پیوسته نجوم و اخترفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17220 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان دکترای پیوسته اپتیک و لیزر آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17221 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17222 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17223 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17224 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
17225 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17226 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17227 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17228 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17229 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17230 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17231 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17232 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17233 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17234 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17235 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17236 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17237 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17238 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17239 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
17240 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17241 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
17242 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17243 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17244 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17245 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17246 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17247 نوبت دوم دانشگاه قم قم حالت جامد آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
17248 نوبت دوم دانشگاه قم قم حالت جامد آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
17249 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17250 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17251 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17252 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17253 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17254 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17255 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17256 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17257 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17258 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17259 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17260 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17261 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17262 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17263 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17264 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17265 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17266 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17267 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17268 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17269 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17270 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17271 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17272 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17273 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17274 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17275 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17276 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17277 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17278 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17279 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17280 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17281 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17282 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17283 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17284 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17285 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17286 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17287 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17288 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17289 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17290 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17291 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17292 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17293 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17294 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن 2 نفر، نیمه اول فقط زن
17295 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17296 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17297 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17298 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17299 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17300 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17301 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17302 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17303 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17304 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17305 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17306 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17307 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17308 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17309 نوبت دوم دانشگاه قم قم ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
17310 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17311 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17312 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17313 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17314 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17315 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17316 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17317 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17318 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17319 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17320 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17321 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
17322 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17323 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17324 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17325 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17326 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17327 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17328 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیک آماری و سامانه های پیچیده آموزشی پژوهشی زن 3 نفر، نیمه اول فقط زن
17329 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک آماری و سامانه های پیچیده آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17330 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن 3 نفر، نیمه اول فقط زن
17331 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17332 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17333 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17334 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17335 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17336 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17337 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17338 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17339 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17340 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17341 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17342 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17343 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17344 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17345 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17346 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17347 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17348 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17349 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17350 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17351 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17352 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17353 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17354 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17355 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17356 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17357 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17358 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17359 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17360 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17361 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17362 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17363 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای گداخت هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17364 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17365 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17366 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17367 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17368 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17369 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فیزیک بهداشت آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17370 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17371 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فناوری پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17372 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فناوری پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17373 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فناوری پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17374 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17375 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17376 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن 3 نفر، نیمه اول فقط زن
17377 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17378 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17379 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17380 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17381 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17382 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17383 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17384 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17385 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران حالت جامد آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
17386 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هسته ای آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
17387 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17388 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17389 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17390 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17391 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17392 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17393 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17394 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17395 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17396 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17397 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17398 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17399 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17400 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17401 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17402 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17403 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17404 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17405 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17406 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17407 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17408 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17409 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17410 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17411 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17412 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17413 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17414 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17415 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17416 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک آماری و سامانه های پیچیده آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17417 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17418 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17419 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17420 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17421 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17422 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17423 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17424 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17425 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17426 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17427 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی هستهای کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17428 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای گداخت هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17429 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17430 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17431 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17432 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17433 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17434 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17435 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فناوری پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17436 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17437 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17438 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17439 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17440 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17441 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17442 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17443 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد حالت جامد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس فیزیک پلاسما آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی هسته ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17458 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17461 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17462 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17463 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17464 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17465 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17466 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول با همکاری دانشگاه پیر و ماری کوری فرانسه – شرایط در انتهای دفترچه