دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17505 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17506 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17507 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17508 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
17509 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17510 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17511 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17512 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17513 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17514 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17515 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17516 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17517 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17518 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل انجام رساله در پژوهشکده فناوری زیستی
17519 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17520 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17521 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17522 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پژوهشکده زیست فناوری گیاهی
17523 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17524 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17525 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17526 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
17527 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17528 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17529 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17530 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17531 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17532 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17533 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17534 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17535 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17536 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17537 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17538 نوبت دوم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17539 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17540 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17541 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
17542 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17543 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17544 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17545 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17546 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17547 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17548 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17549 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول باهمکاری پژوهشگاه رویان - اصفهان
17550 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17551 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17552 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران اخلاق زیستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17553 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17554 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17555 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
17556 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17557 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17558 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17559 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17560 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
17561 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17562 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17563 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17564 روزانه دانشگاه گنبد گلستان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17565 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17566 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17567 روزانه دانشگاه یزد یزد ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
17568 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش زیست شناسی آموزشی پژوهشی مرد 8 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد
17569 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش زیست شناسی آموزشی پژوهشی زن 8 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط زن
17570 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17571 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17572 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17573 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17574 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17575 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17576 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17577 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17578 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17579 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17580 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17581 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17582 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17583 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17585 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول با همکاری بنیاد بیماریهای نادر
17586 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17587 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17588 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17589 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17590 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17591 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17592 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17593 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
17594 روزانه دانشگاه ایلام ایلام میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17595 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17596 روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17597 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17598 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17599 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17600 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17601 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17602 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17603 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17604 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
17605 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17606 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17607 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17608 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17609 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17610 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17611 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17612 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17613 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17614 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17615 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن 4 نفر، نیمه اول فقط زن
17616 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17617 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17618 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17619 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17620 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17621 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17622 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17623 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17624 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17625 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن 4 نفر، نیمه اول فقط زن
17626 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17627 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17628 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17629 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17630 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17631 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17632 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17633 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17634 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17635 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17636 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17637 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول با همکاری بنیاد بیماریهای نادر
17638 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17639 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17640 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17641 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17642 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17643 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17644 روزانه دانشگاه اراک مرکزی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17645 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17646 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17647 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
17648 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17649 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17650 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
17651 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17652 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17653 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17654 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17655 روزانه دانشگاه دامغان سمنان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17656 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17657 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 19 نفر، نیمه اول
17658 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17659 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17660 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17661 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17662 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17663 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17664 روزانه دانشگاه شیراز فارس بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17665 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17666 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17667 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17668 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17669 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17670 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17671 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17672 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
17673 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان دکترای پیوسته بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17674 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17675 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17676 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17677 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن 4 نفر، نیمه اول فقط زن
17678 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17679 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17680 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17681 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17682 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17683 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17684 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17685 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17686 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17687 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17688 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17689 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17690 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17691 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17692 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17693 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17694 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17695 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17701 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17702 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - بیوفیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17703 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن 6 نفر، نیمه اول فقط زن
17704 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17705 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17706 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17707 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17708 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17709 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان دکترای پیوسته بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17710 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن 2 نفر، نیمه اول فقط زن
17711 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17712 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17713 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17714 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17715 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17716 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17718 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 6 - زیست فناوری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17719 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17720 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه دوم فقط زن
17721 روزانه دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17722 روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17723 روزانه دانشگاه سمنان سمنان میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17724 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17725 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17726 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17727 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17728 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17729 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17730 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17731 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران صنعت و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
17732 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران صنعت و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17733 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17734 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن 3 نفر، نیمه دوم فقط زن
17735 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17736 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17737 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17738 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17739 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17740 نوبت دوم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17741 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17742 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران صنعت و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
17743 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17744 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17745 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17746 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول باهمکاری پژوهشگاه رویان - اصفهان
17747 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17748 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17749 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 7 - زیست فناوری دریا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17750 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17751 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) مازندران دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
17752 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17753 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17754 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17755 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17756 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17757 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17758 پردیس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 8 - نانوزیست الهام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17759 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران نانوزیست الهام آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
17760 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران نانوزیست الهام آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین