دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در استان تهران و در رشته مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17507 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17508 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
17515 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17522 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پژوهشکده زیست فناوری گیاهی
17523 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17525 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17526 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
17527 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17530 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17534 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17538 نوبت دوم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17540 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17541 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
17542 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17546 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17547 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17552 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران اخلاق زیستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17556 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17562 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17568 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش زیست شناسی آموزشی پژوهشی مرد 8 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد
17569 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش زیست شناسی آموزشی پژوهشی زن 8 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط زن
17575 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17579 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17582 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17587 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17593 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
17596 روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17597 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17599 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17604 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
17607 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17615 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن 4 نفر، نیمه اول فقط زن
17618 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17619 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17621 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17625 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن 4 نفر، نیمه اول فقط زن
17627 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17634 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17636 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17647 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
17651 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17652 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17661 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17665 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17677 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن 4 نفر، نیمه اول فقط زن
17679 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17684 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17685 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17692 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17694 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - بیوفیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17703 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن 6 نفر، نیمه اول فقط زن
17706 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17707 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17708 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17710 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن 2 نفر، نیمه اول فقط زن
17712 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17713 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17714 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17716 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - زیست فناوری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17720 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه دوم فقط زن
17722 روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17724 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17726 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17729 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17730 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17731 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران صنعت و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
17732 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران صنعت و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17734 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن 3 نفر، نیمه دوم فقط زن
17735 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17737 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17740 نوبت دوم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17741 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17742 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران صنعت و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
17743 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17744 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17745 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 8 - نانوزیست الهام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17759 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران نانوزیست الهام آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
17760 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران نانوزیست الهام آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین