دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در استان کرمان و در رشته مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17561 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17574 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17598 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17611 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17620 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17630 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17649 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17660 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17683 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول