دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در استان اصفهان و در رشته مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17505 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17524 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17528 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17539 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17549 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول باهمکاری پژوهشگاه رویان - اصفهان
17550 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17551 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17554 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17571 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17586 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17591 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17592 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17603 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17610 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17614 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17624 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17629 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17638 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17641 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17642 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17646 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17667 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17676 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17687 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17702 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 6 - زیست فناوری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17719 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17733 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17746 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول باهمکاری پژوهشگاه رویان - اصفهان
17749 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول