دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در استان خراسان رضوی و در رشته مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17509 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17517 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17518 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل انجام رساله در پژوهشکده فناوری زیستی
17531 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17535 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17601 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17612 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17622 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17631 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17639 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17653 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17666 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17680 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17686 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 6 - زیست فناوری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17727 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17738 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول