دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره روزانه و در رشته مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17505 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17506 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17507 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17508 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
17509 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17510 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17511 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17512 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17513 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17514 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17515 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17516 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17517 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17518 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل انجام رساله در پژوهشکده فناوری زیستی
17519 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17520 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17521 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17522 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پژوهشکده زیست فناوری گیاهی
17523 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17524 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17525 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17526 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
17527 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17553 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17554 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17555 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
17556 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17557 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17558 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17559 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17560 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
17561 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17562 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17563 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17564 روزانه دانشگاه گنبد گلستان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17565 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17566 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17567 روزانه دانشگاه یزد یزد ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
17568 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش زیست شناسی آموزشی پژوهشی مرد 8 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد
17569 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش زیست شناسی آموزشی پژوهشی زن 8 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط زن
کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17592 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17593 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
17594 روزانه دانشگاه ایلام ایلام میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17595 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17596 روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17597 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17598 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17599 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17600 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17601 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17602 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17603 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17604 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
17605 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17606 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17607 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17608 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17609 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17610 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17611 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17612 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17613 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17644 روزانه دانشگاه اراک مرکزی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17645 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17646 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17647 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
17648 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17649 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17650 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
17651 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17652 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17653 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17654 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17655 روزانه دانشگاه دامغان سمنان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17656 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17657 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 19 نفر، نیمه اول
17658 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17659 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17660 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17661 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17662 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17663 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17664 روزانه دانشگاه شیراز فارس بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17665 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17666 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17667 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17668 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17669 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17670 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17671 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17672 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
17673 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان دکترای پیوسته بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - بیوفیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17703 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن 6 نفر، نیمه اول فقط زن
17704 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17705 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17706 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17707 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17708 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17709 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان دکترای پیوسته بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
کد ضریب 6 - زیست فناوری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17719 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17720 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه دوم فقط زن
17721 روزانه دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17722 روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17723 روزانه دانشگاه سمنان سمنان میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17724 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17725 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17726 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17727 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17728 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17729 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17730 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17731 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران صنعت و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
17732 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران صنعت و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 7 - زیست فناوری دریا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17750 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17751 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) مازندران دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
17752 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17753 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17754 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
کد ضریب 8 - نانوزیست الهام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17759 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران نانوزیست الهام آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین