دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17528 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17529 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17530 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17531 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17532 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17533 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17534 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17535 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17536 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17537 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17538 نوبت دوم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17539 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17540 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17541 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
17542 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - ژنتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17570 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17571 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17572 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17573 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17574 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17575 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17576 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17577 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ژنتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17614 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17615 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن 4 نفر، نیمه اول فقط زن
17616 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17617 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17618 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17619 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17620 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17621 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17622 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17623 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17624 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17625 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن 4 نفر، نیمه اول فقط زن
17626 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17627 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17628 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17629 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17630 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17631 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17632 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17674 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17675 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17676 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17677 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن 4 نفر، نیمه اول فقط زن
17678 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17679 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17680 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17681 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17682 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17683 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17684 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17685 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17686 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17687 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17688 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17689 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17690 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - بیوفیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17710 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن 2 نفر، نیمه اول فقط زن
17711 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17712 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17713 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17714 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
کد ضریب 6 - زیست فناوری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17733 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17734 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن 3 نفر، نیمه دوم فقط زن
17735 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17736 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17737 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17738 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17739 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17740 نوبت دوم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17741 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17742 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران صنعت و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
کد ضریب 7 - زیست فناوری دریا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17755 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17756 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17757 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان دریا آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
کد ضریب 8 - نانوزیست الهام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17760 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران نانوزیست الهام آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین