دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه صنعتی مالک اشتر و در رشته مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) متعهد و متدين بودن به دين مبين اسلام، تابعيت جمهوري اسلامي ايران و التزام عملي به نظام و قوانين جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه. 2) داشتن سلامت جسماني متناسب با دوره تحصيلي و نداشتن سوءپيشينه كيفري. 3) احراز صلاحيت هاي لازم برابر ضوابط هسته گزين ش وزارت دفاع . 4) عدم سابقه عضويت و وابستگي به گروه هاي سياسي غيرقانوني و يا الحادي. 5) با توجه به ممنوعيت هاي قانوني، دانشجويان اين دانشگاه تحت هيچ عنوان نمي توانند در فعالي تهاي سياسي و حزبي شركت نمايند .6) در هر مرحله اي كه شرايط داوطلب مغاير با شرايط پذيرش دانشگاه تشخيص داده شود، از ادامه مراحل گزينش و يا تحصيل داوطلب در اين دانشگاه جلوگيري بعمل مي آيد .7) برابر ضوابط و مقررات آموزشي وزارت علوم و با توجه به نيازهاي صنايع دفاعي كشور، تا 30 % از دروس تخصصي رشته هاي تحصيلي اين دانشگاه اصلاح و تغيير م ي يابد . 8 برنامه آموزشي دانشگاه مطابق برنامه آموزشي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم خواهد بود و به دانش آموختگان، مدرك مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطا مي شود. 9) دانشجويان بايد در طول مدت تحصيل تمامي ضوابط اين دانشگاه را رعايت نمايند. 10 ) دانشجويان در طول تحصيل مجاز به انتقال و تغيير رشته نيستند (مگردر شرايط خاص به تشخيص دانشگاه). 11 ) پذيرش در برخي از رشته هاي دوره هاي روزانه، از ميان شاغلين نيروهاي مسلح صورت مي پذيرد و پذيرفته شدگان لازم است موافقتنامه سازمان محل خدمت خود را، مبني بر تقبل هزينه تحصيلي داوطلب، اخذ و در هنگام ثبت نام به دانشگاه ارائه نمايند.

کد ضریب 1 - علوم سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17515 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17534 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17665 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17685 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
کد ضریب 5 - بیوفیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17708 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17714 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
کد ضریب 6 - زیست فناوری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17730 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17741 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران