دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه الزهرا(س) و در رشته مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - میکروبیولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17593 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
17604 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
17615 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبیولوژی آموزشی پژوهشی زن 4 نفر، نیمه اول فقط زن
17625 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبیولوژی صنعتی آموزشی پژوهشی زن 4 نفر، نیمه اول فقط زن
کد ضریب 4 - بیوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17647 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
17677 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوشیمی آموزشی پژوهشی زن 4 نفر، نیمه اول فقط زن
کد ضریب 5 - بیوفیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17703 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن 6 نفر، نیمه اول فقط زن
17710 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن 2 نفر، نیمه اول فقط زن
کد ضریب 6 - زیست فناوری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17720 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه دوم فقط زن
17734 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبی آموزشی پژوهشی زن 3 نفر، نیمه دوم فقط زن