دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در کد ضریب 1 - علوم سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم سلولی و مولکولی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17505 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17506 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17507 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17508 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
17509 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17510 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17511 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17512 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17513 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17514 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17515 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17516 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17517 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
17518 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل انجام رساله در پژوهشکده فناوری زیستی
17519 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
17520 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17521 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
17522 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پژوهشکده زیست فناوری گیاهی
17523 روزانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17524 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17525 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
17526 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
17527 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17528 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17529 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17530 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17531 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17532 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17533 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17534 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17535 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17536 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17537 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17538 نوبت دوم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17539 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17540 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
17541 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
17542 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17543 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17544 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
17545 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
17546 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17547 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17548 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17549 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول باهمکاری پژوهشگاه رویان - اصفهان
17550 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان علوم سلولی و مولکولی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17551 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان ریززیست فناوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17552 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران اخلاق زیستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول